PSK-group
16 марта 2009

Важно! Для клиентов ТОВ “ПростоФинанс” Повышение ставки НЕЗАКОННО!

posted in Новости |

Требование отменить повышение ставки!

ТОВ «ПростоФінанс»

Московський проспект, 9, оф. 5-401
5-й корпус, 4-й поверх
м. Київ, 04073, Україна

Копія: Національний банк України
Директору дирекції по банківському надзору Киреєву А.И

01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Копія: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики

03680 м. Київ-150, вул. Горького, 174

Копія: Міністерство фінансів України
Департамент політики розвитку ринку фінансових послуг

м. Київ, вул. Межигірська, 11, кім. 106

Копія: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3

Шановний Марк Рей!

Уважно розглянувши Ваше повідомлення за № 0101211xxxx від «08» грудня 2008 року отримане, мною «03» лютого 2009 року, щодо збільшення розміру річної процентної ставки за кредитним договором № 0101211xxxx від «27» червня 2008 року з додатками на трьох аркушах, та другого листа від 18 лютого 2009 року отримане, мною «15» березня 2009 року повідомляю наступне.

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою щиру повагу та подяку за можливість користуватися високоякісними банківсько-фінансовими послугами, що їх надає ТОВ «ПростоФінанс», яке діє на ринку фінансових послуг на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 72 від 03.11.2005 та ліцензії на надання фінансових послуг (діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами) серія АВ № 02853 від 05.06.2006 р. виданими, Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
Станом на 16 березня 2009 року я користуюся кредитом на купівлю автомобіля, наданим ТОВ «ПростоФінанс», на суму 68544,00 грн. під ставку 10,5 % річних. За вісім місяців існування кредитної заборгованості мною жодного разу не були допущені затримки погашення відсотків чи основної суми боргу або інші порушення умов договору (згідно Вашого листа прострочена заборгованість по кредиту дорівнює – 0 !!!), в тому числі щодо надання фінансовою установою своєчасної та достовірної інформації про мій фінансово-майновий стан та щодо страхування майна за мій рахунок на користь фінансової установи.
Тому для мене великим подивом було отримати «03» лютого 2009 року від Вашого імені офіційного листа-повідомлення, датованого ще «08» грудня 2008 року, з печаткою, але без оригінала підпису (факсимільний підпис) щодо підвищення номінальної ставки відсотку за кредитом до 15,94 % річних. Ще більший подив в мене викликала аргументація такого рішення Вашої фінансової установи, а також те, що в ході спроби реалізації цього рішення допущено кілька суттєвих порушень вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. В цьому листі я змушений викласти обґрунтовану критику Вашої аргументації та вказати на ознаки порушення законодавства. Сукупність цих факторів унеможливлює підписання з мого боку наданих в супроводі до повідомлення додатків, допоки зазначені порушення не будуть ліквідовані Вами, про що я Вас офіційно повідомляю.

Стосовно ознак порушення фінансовою установою вимог законодавства України та нормативно-правових актів в ході спроби реалізації рішення про зміну відсоткової ставки, доводжу до Вашого відома наступне:
• По-перше, Вами не надіслана Додаткова угода до Кредитного договору про зміну розміру річної процентної ставки за Кредитним договором, як це передбачено п. 9.6 кредитного договору. Надісланий тільки графік платежів в новій редакції, який, окрім того, не підписаний повноважною особою, проставлений лише факсимільний підпис. Також графік платежів прийшов на Боброву Світлану Юріївну, копія прикладаєтся, що на мою думку свідчить про неуважність та некомпетентність співробітників ТОВ «ПростоФінанс» та обурює мене як клієнта! Письмове повідомлення фінансової установи про зміну умов кредитного договору повинно містити підпис уповноваженої особи та печатку фінансової установи. Згідно ч. 2 ст. 207 Цивільного кодексу України, передбачено, що Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою. Проте відповідно до ч. 3 статті 207 Цивільного кодексу України використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. Кредитним договором непередбачено використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису.
Частиною 1 статті 651 Цивільного кодексу України встановлено, що зміна договору допускається тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлене договором або законом. Окрім того, згідно ст. 654 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору вчиняється у тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту. Правочини вчиняються усно або в письмовій формі (ч. 1 ст. 205 Цивільного кодексу України). Так, відповідно до ч. 1 ст. 207 Цивільного кодексу України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. При цьому, норма закону носить імперативний характер і не робить виключень до порядку зміни умов договору в односторонньому порядку. Іншими словами, обмін листами є обов’язковим. Якщо обмін листами не відбувся «формально», правочин не може вважатися вчиненим у письмовій формі. Наслідки недодержання письмової форми договору передбачені ч. 2 ст. 1055 Цивільного кодексу України, відповідно до якої «кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним». При цьому, необхідно зазначити, що згадані норми закону вступають в колізію з нормами Цивільного кодексу України, які передбачають можливість односторонньої зміни договорів. На мою думку, зазначене питання повинно бути вирішене на користь споживача, оскільки ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року (з наступними змінами і доповненнями) прямо передбачено що, «Нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача».
По-друге: Відповідно до п. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року (з наступними змінами і доповненнями) Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Закон здійснює прив’язку до прийняття фінансовою установою рішення про зміну відсоткової ставки за користування кредитом. Тобто, по за увагою законодавства залишилося питання визначення строків, на протязі яких банки мають можливість ініціювати зміни до кредитних договорів. Зазначене питання не врегульоване і в нашому кредитному договорі. На момент укладення кредитного договору я виходив з того, що фінансова установа могла ініціювати зміну відсоткової ставки за кредитом лише протягом 7 календарних днів після виникнення відповідної підстави. Правовою підставою для цього є положення ст. 8 Цивільного кодексу, України відповідно до якої: «Якщо цивільні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Так відповідно п. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року (з наступними змінами і доповненнями) кредитодавець зобов’язаний повідомити споживача про зміну розміру відсоткової ставки впродовж 7 календарних днів після ухвалення ним відповідного рішення.
По-третє: «10» січня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського внеску і кредитного договору в односторонньому порядку» за № 661, яким передбачено наступне.
Зміни до Цивільного кодексу України:
«Встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку, а умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів в односторонньому порядку є нікчемною».
Зміни до статті 55 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (2121-14) такого змісту:
“Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом».
Тобто банкам заборонили односторонньо змінювати розмір процентної ставки за кредитним договором по укладених з клієнтами договорах (наш договір вже є укладеним!!!).
Ви можете зауважити, що в даному випадку йдеться лише про банки. Проте відповідно до статті 1054 Цивільного кодексу України кредитодавцем за кредитним договором є банк або інша фінансова установа.

Невеликий відступ по суті:
ЗАКОН УКРАЇНИ про банки і банківську діяльність
Стаття 3. Сфера застосування
Дія цього Закону поширюється на всі банки, що створені та діють на території України, а також на афілійованих та споріднених осіб банку.
Положення цього Закону застосовуються до представництв іноземних банків, що діють на території України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, а також до підпорядкованих відділень українських банків за кордоном.
Відповідні положення цього Закону стосуються також окремих зобов’язань і відповідальності інших осіб, діяльність яких стосується банківської діяльності.
Стаття 2. Визначення термінів
“Афілійована особа банку” – будь-яка юридична особа, в котрій банк має істотну участь.
“Споріднена особа” – юридична особа, котра має спільних з банком власників істотної участі.

Інформація з сайту – http://www.prostofinance.ua/about/

Фінансова Компанія «ПростоФинанс» є дочірнім підприємством французької банківської Групи Societe Generale, однієї з найбільших фінансових груп в Єврозоні, яка на сьогоднішній день є одним з провідних гравців ринку споживчого кредитування в країнах Східної Європи.

Отже, у межах діючого законодавства надавати кошти у позику на умовах фінансового кредиту, а саме на визначений строк та під процент, мають можливість лише банки або інші фінансові установи.
Разом із цим здійснення діяльності з надання фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, згідно з частиною першою статті 34 Закону дозволяється фінансовим установам тільки після отримання відповідної ліцензії.
Фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг (ВР України, Закон “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 N 2664-III).
Кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.(ВР України, Закон “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 N 2664-III).
Небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. (Національний банк, Постанова “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 N 637)
Тобто, по за увагою Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського внеску і кредитного договору в односторонньому порядку» за № 661 від 12.12.2008 р. залишилося питання заборони змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір процентної ставки за кредитними договорами, укладеними з іншою фінансовою установою (не банком). Оскільки дане питання не врегульоване в нашому випадку Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, то діє правило, передбачене ст. 8 Цивільного кодексу України, відповідно до якої: «Якщо цивільні відносини не врегульовані цим кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону). Тобто можна зробити висновок, що дана норма по забороні односторонньої зміни розміру процентної ставки за кредитним договором по укладених з клієнтами договорах стосується як інших фінансових установ взагалі, так і ТОВ «ПростоФінанс» зокрема.
Таким чином, наведена в цьому листі інформація в своїй сукупності робить неможливим для мене погодитися на Вашу пропозицію щодо підписання Додаткових угод про підвищення процентної ставки за договорами кредиту. Оскільки я заперечую не проти Вашого права на підвищення ставки, а проти порушень законодавчих та нормативних актів в ході реалізації цього права, то я офіційно повідомляю Вас, що я погоджуся підписати Додаткові угоди у разі неухильного виконання банком вимог банківського законодавства України та нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів. Виходячи із ситуації, що склалася, задля підписання додаткової угоди, що відповідає вимогам законодавства України прошу:

1. Надати додаткову угоду до кредитного договору з усіма додатками, оформленими відповідно до вимог чинного законодавства України;
2. Надати мені розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту. Така інформація необхідна мені для оцінки своєї здатності до подальшого обслуговування отриманого кредиту;
3. Повідомити мене про правило (у вигляді алгебраїчної формули), за яким фінансова установа розраховує необхідну зміну процентної ставки за договорами на основі подій, що впливають на вартість ресурсів фінансової установи. Задля кращого розуміння механізму формування вартості кредиту прошу також навести, яким чином на підставі цього правила були розраховані ставки на момент видачі мені кредиту.
Висловлюю сподівання, що моя вимога буде сприйнята Вами із розумінням.
До часу надання вище запитуваної інформації я не зможу погодитися на Вашу пропозицію щодо підвищення ставки та буду проводжувати обслуговувати кредити на первісних умовах. У разі, якщо в односторонньому порядку Ви зміните процентну ставку за договорами кредиту, я буду змушений звернутися до відповідних державних органів влади та, можливо, – до засобів масової інформації, з метою забезпечення захисту своїх законних прав та інтересів.

З повагою,
…..

This entry was posted on Понедельник, марта 16, 2009 at 14:33 and is filed under Новости. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

 •  

 • Декабрь 2016
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  « Май    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  


Spread the Word
delicious
digg
technorati
reddit
magnolia
stumbleupon
yahoo
google
 • Друзья